Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Daň z příjmů právnických osob - aktuálně

Daň z příjmů právnických osob - aktuálně

Určeno

Daňovým poradcům a účetním.

Cíl školení

Předat ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové povinnosti. Ve výkladu budou zdůrazněny změny pro rok 2018 a 2019 včetně praktických příkladů.

Obsah

STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ  - výsledek hospodaření před zdaněním

Položky zvyšující výsledek hospodaření - povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání.

Položky snižující výsledek hospodaření – uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.

Položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ......

Definice osob spojených, ceny obvyklé

ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ  – zdanění příjmů z dědění a darování

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY

 • příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek
 • příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
 • cenné papíry, pohledávky, závazky
 • finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
 • propagační předměty, dary, reprezentace
 • úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále
 • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
 • výdaje související s držbou dceřiné společnosti
 • limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení  

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY

OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ

 • z  podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech
 • licenčních poplatků plynoucích do zahraničí
 • z bezúplatného příjmu

NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ

ZMĚNY VE SFÉŘE NEZISKOVÉHO SEKTORU: veřejně prospěšný poplatník,  svěřenský fond, fundace, změny v režimu SVJ, omezení daňových benefitů, zdanění úrokových příjmů

HMOTNÝ MAJETEK

 • odpisování hmotného majetku
 • stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
 • odpisování budov a staveb, vyvolané investice
 • nehmotný majetek  (software)
 • problematika fotovoltaických elektráren, odvod elektřiny ze solárního záření
 • vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky

SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI

 • odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty,
 • odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje
 • odpočet  na odborné vzdělávání
 • snižující položky na dary, snižující položky u neziskových subjektů

AKTUÁLNÍ OTÁZKY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

 • Podle průběhu legislativního schvalovacího procesu mohou být předběžně zařazeny i případné změny pro rok 2019:
 • Změny ve zdanění subjektů kolektivního investování – definice a sazba daně u základního investičního fondu, podílové fondy, svěřenské fondy, osvobození podílů na zisku u investičních fondů
 • Speciální ustanovení, nové nebo upravené definice pojmů svěřenské fondy, finanční leasing, vztah k účetním předpisům, právo stavby
 • Zkrácení lhůty pro dodanění neuhrazených závazků
 • Zkrácení lhůty pro tvorbu opravné položky
 • Úprava do cen obvyklých
 • Zásadní změny v uplatňování § 24 odst.2 písm. zc) ZDP
 • Změny v režimu bezúplatných příjmů, změny týkající se veřejně prospěšných poplatníků
 • Změny ve zdanění srážkovou daní, placení záloh na daň z příjmů

OBJEDNAT: Daň z příjmů právnických osob - aktuálně

Lektor

Ing. Ilona Součková

Odborná lektorka, MF ČR
Vzdělání: VŠE Praha
Praxe: MF ČR
Diskuse ke kurzu: Daň z příjmů právnických osob - aktuálně
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Ilona Součková

termín

18.01.2019
09:00 - 13:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 4,8
počet hodnocení: 55
 

tagyuložit do kalendáře