Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Informace o zpracování osobních údajůsprávce osobních údajů: NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

IČ: 64944077

sídlo: Blanická 553/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2

web: kurzy.notia.cz     www.notia.cz

e-mail: seminare@notia.cz

telefon: 226 251 361


Kdo jsme

Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o. (dále také jen „NOTIA“ nebo „my“) se úzce specializuje na vzdělávání v oblasti účetnictví, daní, personalistiky, mezd, financí, práva a dalších témat souvisejících s podnikovou ekonomikou a podnikáním. Nabízíme veřejné vzdělávání, podnikové vzdělávací projekty na míru i rekvalifikace. Ochrana informací a osobních údajů našich zákazníků, obchodních partnerů i spolupracovníků je pro nás velmi důležitá nejen s ohledem na plnění zákonných povinností, ale i jako významná součást našeho působení a podnikání. V každém případě vždy postupujeme v souladu s právními předpisy i osvědčenými standardy.


Proč zpracováváme osobní údaje

Bez práce s osobními zejména kontaktními údaji se naše činnost neobejde. Naše interní metodika a informační systém zaručují, že s osobními údaji nakládáme vždy jen v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje uchováváme a zpracováváme v bezprostřední souvislosti s poskytováním našich služeb nebo na základě souhlasu subjektu údajů pro marketingové a obchodní účely.


Zpracování osobních údajů bez nutnosti zvláštního souhlasu

Jedná se o zpracování osobních údajů, které souvisí s nabídkou a poskytováním našich služeb (uzavřením a plněním objednávek a smluv). To zahrnuje především objednávání našich služeb v oblasti vzdělávání, účasti na nich, vyhodnocení a dalších přímo souvisejících procesů. Na základě toho zpracováváme vaše osobní údaje a v případě, že je to nutné, i údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo s poskytovanou službou přímo spojených osob. Bez zpracování těchto údajů vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s vámi smlouvu vůbec uzavřít.

Dalším důvodem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadají následující operace:

zlepšování stávajících služeb a nabídka nových služeb na základě vyhodnocení údajů o použití našich služeb;

přímý marketing zahrnující nabídku našich služeb či služeb přímo souvisejících;

vyhodnocování a zlepšování naší obchodní činnosti (hodnocení kvality služeb, reklamací, využití kapacit, distribučních kanálů, složení zákaznického portfolia, účinnosti propagace atp.);

interní funkce nezbytné pro naši činnost

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

Právní předpisy nám rovněž v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

Plnění povinnosti odborné péče při zprostředkování daných seminářů a kurzů a dalších obdobných produktů, zejména při posouzení požadavků zájemce

Uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)

Plnění obecných právních povinností (např. při zpracování informací v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti)


Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Pokud nemáme ke zpracování jiný právní základ (viz. výše), provádíme ho výhradně s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem objednání a poskytování služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

S vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro účely:

Nepřímý marketing – Nabídka služeb a produktů, novinky o činnosti a akcích nebo jiná obchodních sdělení spolupracujících obchodních partnerů. Pokud partneři zpracovávají osobní údaje a spoléhají na daný souhlas, budou uvedeni v konkrétním souhlasu.

Souhlas se uděluje na dobu neurčitou s tím, že je možné ho kdykoli odvolat (způsob odvolání je popsán níže).

Oslovování probíhá elektronickou nebo i jinou formou specifikovanou v souhlasu.

K oslovování se využívají osobní údaje v rozsahu specifikovaném v souhlasu. K marketingu se nevyužívají osobní údaje zvláštní kategorie, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak.     


Jaké údaje a jakým způsobem zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb, plnění závazků ze smlouvy nebo právních povinností. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou uvedené ve smlouvách, na objednávkách, prezenčních listinách nebo jiných podobných formulářích nebo které jsme si sdělili za tímto účelem ústně či jinou domluvenou formou. Tam, kde je to z hlediska vlastností služeb nezbytné, se může zpracování týkat i dalších osob (zaměstnavatel, zaměstnanci – účastníci seminářů a podobně).  

Nejčastěji budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje a v případě, že jste objednatelem našich služeb i identifikační údaje. Ve zvláštních případech většinou souvisejících vykazováním při rekvalifikacích, čerpání dotací a podobně můžeme zpracovávat i další údaje jako rodné číslo, pohlaví, věk, a to vždy jen pro účely konkrétního plnění. Dále evidujeme služby, které jste zakoupili nebo o ně projevili zájem a finanční údaje o nákupu a prodeji, provedení plateb, platební morálce.


Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

Z objednávek podaných e-mailem, telefonicky, osobně nebo prostřednictví webového katalogu a objednávkového systému.

Kam údaje předáváme?

Údaje nikomu nepředáváme úplně ani částečně, vždy je používáme pouze pro vlastní potřebu. Výjimkou jsou údaje spojené s daňovým a účetním výkaznictvím a případy, kdy sami předání údajů třetím stranám požadujete například v rámci vykazování čerpání dotací a grantů.


Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění objednávek a smluvních nebo i mimosmluvních závazků (pro zjednodušení dále jen plnění služby). Po skončení plnění služby se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (příp. zájmů třetích osob), a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Tato doba je primárně určena podle promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou. Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví podle zvláštního zákona).  

V případě udělení souhlasu ke zpracování k určitým účelům je doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.      


Jaká jsou vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva.

Právo na informace

Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelu zpracování.

Právo na přístup

Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu

Máme zpracovávat přesné údaje, takže při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který jako správce můžeme použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita

Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to emailem.

Právo na omezení

Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud

popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří

údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

Právo obrátit se na dohled, soud

Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše žádosti týkající se zpracování osobních údajů zasílejte na notia@notia.cz. Žádosti vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení takové žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud to nastane, informujeme vás o takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.


Co když se něco změní?

Tuto informaci budeme pravidelně aktualizovat a bude vždy dostupná na našem webu. Pokud by došlo k zásadní změně zpracování osobních údajů, budeme vás o tom na webu informovat.verze 1.6 z 10. května 2018