Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Majetek

Zjednodušeně lze říci, že co pro svou činnost využíváte déle než jedno účetní či zdaňovací období, to je Vaším dlouhodobým nehmotným či hmotným majetkem. Charakteristika dlouhodobého majetku je vedle faktoru času doplněna ještě druhou kvalitou, a to minimální hodnotou pořizovací ceny. V případě účetnictví si ji může účetní jednotka zvolit sama, v případě podkladů pro zjištění daně z příjmů je hranice částečně stanovena zákonem. více o majetku

Majetek - aktuální semináře a kurzy

Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

Ing. Ilona Součková
Novotného lávka 5, Praha 1
26.09.2019, 09:00 - 14:00
2.100 Kč (bez DPH) bodů: 1

Dlouhodobý majetek a jeho odpisy

Ivana Palečková
Novotného lávka 5, Praha 1
08.10.2019, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

IFRS - dlouhodobý majetek

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
06.11.2019, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

Ing. Ilona Součková
Novotného lávka 5, Praha 1
12.11.2019, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Dlouhodobý majetek a jeho odepisování

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
04.12.2019, 09:00 - 14:00
2.100 Kč (bez DPH) bodů: 1

Leasingové operace z aktuálního, účetního a daňového hlediska

Ing. Jiří Jindrák
Novotného lávka 5, Praha 1
27.02.2020, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Pořízením a vykázáním práce s dlouhodobým majetkem nekončí. Dlouhodobý majetek ovlivňuje výsledek hospodaření, resp. daňový základ poplatníka daně z příjmů prostřednictvím odpisů, tedy postupným umořováním pořizovací ceny. Volba metody pro ovlivnění účetního výsledku hospodaření opět závisí na úvaze účetní jednotky, jak nejlépe dostát závazku vést účetnictví věrně a poctivě, pro daňové účely jsou metody odepisování předepsány zákonem.

Majetek - právní úprava

Výchozí právní normou upravující účetní pohled na dlouhodobý majetek, konkrétně způsob jeho ocenění, je zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví. Chcete-li se dozvědět obsahovou náplň jednotlivých pozic v rozvaze, je nutné zamířit na prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu, tedy v případě podnikatelů například vyhláška číslo 500/2002 Sb. Zde se současně dozvíte i způsob stanovení pořizovací ceny dlouhodobého majetku a některé specifické způsoby odepisování, jakými jsou tzv. komponentní odepisování nebo odepisování do zbytkové hodnoty.

Samotné účtování o dlouhodobém majetku je předmětem Českých účetních standardů, příkladem mohou být opět podnikatelé, u nichž se dlouhodobému majetku věnuje ČÚS 013. Standard podrobněji řeší účtování pořízení, odepisování i vyřazení dlouhodobého majetku, práci s inventarizačními rozdíly a některé specifické účetní metody jako například účtování o najatém majetku apod.

Vedle účetních předpisů ovlivňují práci s dlouhodobým majetkem i předpisy daňové. Vedle zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou to pokyny vydávané Ministerstvem financí ČR nebo Generálním finančním ředitelstvím. Mimo jiné se jedná například o pokyn GFŘ D-6 z roku 2011.

Na co se na seminářích ptát

Dlouhodobý majetek má oproti jiným oblastem daní nebo účetnictví to výjimečné, že ovlivňuje několik účetních či zdaňovacích období. Z tohoto důvodu je nutné se pečlivě věnovat:

  • zachycení samotného pořízení majetku
  • nastavení odpisových plánů s ohledem na způsob využívání dlouhodobého majetku
  • změnám dlouhodobého majetku a odlišovat od sebe opravy a technická zhodnocení měnící funkčnost majetku
  • řádné a prokazatelné inventarizaci

Procvičování je vhodné obecně pro všechny oblasti daní či účetnictví, nicméně u dlouhodobého majetku to lze prohlásit za dvojnásobně užitečné. Vyzkoušejte si i komplikované situace práce s dlouhodobým majetkem, které Vám dnes přijdou možná nereálné, za několik let mohou být pro Vás již standardní záležitostí.