Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Nemovitosti

Za nemovitosti (součást hmotného majetku), které lze z hlediska zákona o daních z příjmů odpisovat, považujeme především:

  • budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů)
  • stavby bez ohledu na výši vstupní ceny

Daňové odpisy nemovitého majetku jsou součástí výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve výši vypočtené podle § 26 až 32 zákona o dních z příjmů. Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z nemovitého majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů k zajištění tohoto příjmu.

Daňové odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Odpisy není poplatník povinen uplatnit, přičemž odpisování lze i přerušit a při dalším odpisování je pak nutno pokračovat způsobem, jako by odpisování nebylo přerušeno. Přerušením odpisů se neprodlužuje doba odpisování.

Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

Ing. Ilona Součková
Novotného lávka 5, Praha 1
26.09.2019, 09:00 - 14:00
2.100 Kč (bez DPH) bodů: 1

IFRS - dlouhodobý majetek

Ing. Daniel Horad
Novotného lávka 5, Praha 1
06.11.2019, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

Ing. Ilona Součková
Novotného lávka 5, Praha 1
12.11.2019, 09:00 - 14:00
2.000 Kč (bez DPH) bodů: 1

Daňové odpisy se stanoví vždy ze vstupní ceny hmotného majetku, která je definována v § 29 zákona o daních z přjmů. Stanovení vstupní ceny se liší podle toho, jakým způsobem byl nemovitý majetek pořízen. Součástí vstupní ceny nemovitého majetku je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, nejpozději však v prvním roce odpisování. Vstupní cena nemovitého majetku se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů,... poskytnuté granty ES, atd.