Semináře a kurzy - účetnictví a daně
Zde můžete zkusit najít co Vás zajímá
Objednáno kurzů zobrazit objednávku

Nový občanský zákoník a související předpisy pro podnikatelskou a účetní praxi

Určeno pro

Účetní a ekonomy, auditory, daňové poradce.

Cíl školení

Cílem školení je připravit posluchače na zavedení zcela nové soukromoprávní úpravy, která má řadu dopadů do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o rekodifikaci soukromého práva, která není tvořena pouze novým občanským zákoníkem, ale i zákonem o obchodních korporacích (ten doplňuje právní úpravu pro akciové společnosti, s.r.o. a další obchodní společnosti a družstva) a řadou dalších předpisů (např. zcela nový katastrální zákon, rejstříkový zákon, zákon o statusu veřejné prospěšnosti). Rekodifikace soukromého práva se promítá i do daňových předpisů. Přednáška je zaměřena na běžnou podnikatelskou praxi.

Obsah

  • Koncepce nového občanského zákoníku – smluvní typy již nejsou upraveny ve dvou zákonících (např. jako dnes smlouva o půjčce v občanském zákoníku a smlouva o úvěru v obchodním zákoníku), ale jen v občanském zákoníku (jako úvěr a zápůjčka), obecná pravidla jsou společná pro občanskoprávní i obchodněprávní vztahy (např. společná obecná tříletá promlčecí lhůta v novém občanském zákoníku namísto dnešní obecné tříleté promlčecí lhůty v občanském zákoníku a čtyřleté v obchodním zákoníku).
  • Obsah nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů – nový občanský zákoník ruší celou řadu samostatných předpisů (např. vlastnictví bytů již není upraveno samostatným zákonem, ale je součástí nového občanského zákoníku), obchodní právo již není upraveno obchodním zákoníkem (použije se obecná úprava nového občanského zákoníku doplněná o zvláštní úpravu v samostatných zákonech – např. právní úprava s.r.o. o samostatnou úpravu v zákoně o obchodních korporacích, problematika obchodního rejstříku je obsažena v samostatném rejstříkovém zákoně), samostatný zákon bude upravovat veřejnou prospěšnost atd.
  • Principy nového občanského zákoníku - zákony mají být vykládány dle jejich významu, jednání má být spíše platné než neplatné, větší smluvní volnost a výjimečnost absolutní neplatnosti, důvěra v údaje zapsané ve veřejných rejstřících (např. v katastru nemovitostí).
  • Pojmosloví nového občanského zákoníku – nový občanský zákoník pracuje se zcela novými pojmy - např. smluvní strany u zápůjčky (odpovídá dnešní půjčce), nejsou označeny jako věřitel a dlužník, ale jako zapůjčitel a vydržitel; právní úprava dnešních občanských sdružení je nahrazena právní úpravou spolků; právní úprava dnešních sdružení bez právní subjektivity je nahrazena právní úpravou společností (rovněž bez právní subjektivity). Z daňového hlediska je důležitá náhrada pojmu „závazek“ pojmem „dluh“.
  • Nové pojetí věcí - k zásadním změnám dochází v oblasti nemovitostí (stavby součástí pozemku, připevněné movité věci součástí stavby) včetně evidence údajů v katastru nemovitostí (evidence cenových údajů o nemovitostech,  evidence práva stavby, přídatného spoluvlastnictví atd., možnost evidovat nájmy a pachty. Movitou věcí budou i nehmotné věci (např. obchodní podíly).
  • Nové instituty – např. svěřenský fond, status veřejné prospěšnosti, náhrada za převzetí zákaznické základny, závdavek.
  • Smluvní právo – promlčecí lhůta a možnost jejího sjednání, odpovědnost za dobytnost postoupených pohledávek, jednotlivé smluvní typy, nabytí od nevlastníka (neoprávněného), kupní smlouva, záruka za vady (uplatnitelná do 6 resp. 24 měsíců) x záruka za jakost (záruční doba se uplatní jen pokud prodávající poskytuje záruku za jakost), nájemní smlouva vers. pacht.
  • Zákon o obchodních korporacích se zaměřením na novou úpravu s.r.o. – schvalování účetní závěrky, rozdělování zisku a výplata podílů na zisku včetně záloh dle nových pravidel, příplatky společníků, majetkové převody mezi spojenými osobami, nové pojetí obchodních podílů, převody obchodních podílů, zákaz konkurence, odpovědnost jednatele
  • Související předpisy – zcela nový katastrální zákon, doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva (mění přibližně 70 předpisů), rejstříkový zákon (řeší např. ukládání účetních závěrek, zpráv o vztazích mezi propojenými osobami a dalších listin do sbírky listin), zákon o statusu veřejné prospěšnosti (důležitý např. z hlediska posuzování daňové účinnosti darů).
  • Doprovodné daňové změny – rozsáhlá novelizace zákona o daních z příjmů obsahující např. přesun darů a dědictví (majetek bude přitom možné nabývat nejen děděním, ale i odkazem) a zákona o dani z nemovitostí (vyvolaná novým pojetím nemovitostí), zákon o dani z nabytí nemovitých věcí nahrazující dnešní daň z převodu nemovitostí.

OBJEDNAT: Nový občanský zákoník a související předpisy pro podnikatelskou a účetní praxi

Lektor

Ing. Pavel Běhounek

Odborný lektor
Vzdělání: ČVUT fakulta strojní
Praxe: daňový poradce, lektor, autor odborných publikací
Publikace: Společnost s ručením omezeným - účetní a daňová kuchařka Daně správně a s jistotou
Diskuse ke kurzu: Nový občanský zákoník a související předpisy pro podnikatelskou a účetní praxi
Máte k tématu co říci? Zapojte se. Pravidla diskuze naleznete zde.
 

tato akce již proběhla

lektor

Ing. Pavel Běhounek

termín

18.11.2013
09:00 - 16:00

místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

cena

hodnocení

hodnocení 0
počet hodnocení: 0
 

tagyuložit do kalendáře